GREEN TOUR е европейски проект, изпълняван в рамките на програма Еразъм + и финансиран от Унгарската национална агенция. Основната цел на GREEN TOUR е да се пренесе иновативния обучителен подход и съответните инструменти, разработени по проект Природен туризъм като инструмент за овластяване - НАТУР “Nature Tourism as an Empowerment Tool – NATUR” координиран от един от партньорите по проекта, AidLearn от Португалия, и да се приложи в сферата на устойчивия и зелен туризъм.

Чрез разработваните обучителни материали, проектът може да послужи като добър мотивационен фактор за допълнително обучение на заетите в сферата на туризма, както и за повишаване броя и качеството на местните работни места, създавани и поддържани с цел туризъм (повишеното търсене на туристически услуги не винаги е съпровождано с увеличаване броя на квалифицираните кадри). Въпреки наличието на такива квалифицирани кадри, все още се наблюдава недостиг на персонал с достатъчно знания и умения в областта на туризма, който да отговори на изискванията на гостите и на нуждите на пазара на труда. Проектът се стреми да повиши познанията и качеството на услугите, като даде добър пример и насоки и на други туристически сектори. Обучението, насочено към придобиване на специфични знания, и насърчаването на местно сътрудничество, са най- добрите начини за развитие на сектора на екотуризма в страните от Европейския съюз.

Консорциумът на GREEN TOUR се състои от 5 партньорски организации, сред които фондация, два университета, консултантско дружество и център за професионално образование и обучение, обединени от своя завиден опит в сферата на туризма и разработването на транснационални проекти.

Основните продукти от изпълнението на проекта ще включват: специализиран курс за смесено обучение, инструмент за валидиране на компетентностите, Наръчник на проекта е и други рекламни материали. Всички те ще са достъпни тук напълно безплатно!